משלוח חינם בקנייה מעל 199 ש"ח

 • מוצרים שאהבתי
דף הבית > מועדון לקוחות

מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות

תקנון "מועדון טו גו VIP(להלן: "המועדון")

 

1.      כללי

 • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל "מועדון טו גו VIP" של חברת "TO GO – טו גו הנעלה והלבשה בע"מ".

 

 • לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו, וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

 

 • בכפוף להוראות תקנון זה, חברת "TO GO – טו גו הנעלה והלבשה בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות.

 

 • הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד. על-כן, יש לראות בכל מקום בתקנון שבו הפניה/ההתייחסות היא בלשון זכר, כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

2.      הגדרות

 • "המועדון" או "מועדון הלקוחות" - מועדון הלקוחות "טו גו VIP" של חברת "TO GO – טו גו הנעלה והלבשה בע"מ".
 • "טו גו"- כוללת את החנויות בבעלותה. הכל כמופיע ברשימת החנויות אשר תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון (ותעודכן מפעם לפעם) במשרדי חברת טו גו; באתר האינטרנט ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא טו גו לנכון.
 • "משרדי חברת טו גו" - משרדי חברת טו גו הנמצאים ברחוב בר כוכבא 21, בני ברק.
 • "חנויות" רשת טו גו- חנויות הרשת בתחומי מדינת ישראל בלבד, הכל כמפורט ברשימת החנויות אשר תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון (ותעודכן מפעם לפעם) במשרדי חברת טו גו; באתר האינטרנט ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא טו גו לנכון.

 

 • "חבר" או "חבר מועדון" - חבר במועדון הלקוחות, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

 • "אמצעי תשלום אחרים" - כל אמצעי תשלום, למעט: מזומן, כרטיס אשראי, שיק או שובר זיכוי שהונפק על-ידי חברת טו גו. אמצעי תשלום אחרים הנם, בין השאר, תווי קניה, שוברי הנחה, כרטיסי הנחה, טופסי הנחה וכרטיסי מתנה נטענים/"גיפט כארד" (Gift Card) שהונפק על-ידי חברת טו גו וכיוצ"ב.

 

 • רישום לחברות במועדון: מתבצעת בסניף באופן דיגיטלי או ידני הרישום הוא על סמך פרטי הזדהות. במעמד רכישה הצרכן מזין או מוסר פרטים אלו.

3.      הצטרפות וחברות במועדון

 • כל המעוניין (בכפוף לתנאי תקנון זה) להצטרף כחבר במועדון הלקוחות, מוזמן לגשת לאחת החנויות; להירשם כחבר במועדון, באמצעות מילוי טופס רישום ותשלום דמי רישום (כמפורט להלן); ולקבל את המועדון ו/או לחילופין ביכולתו של הלקוח לשלוח מסרון עם המילה "טוגו / togo" או באמצעות סריקת קוד qr2 במכשיר הסלולרי למספר הטלפון אשר יימסר על ידי נציג באחד הסניפים לבחירתו, לאחר מכן יקבל הלקוח בהודעה חוזרת לינק עם הקישור לדף מילוי פרטים דיגיטלי והודעות פרסומיות, באפשרות הלקוח להסיר עצמו מדיוור פרסומי בהתאם לרצונו.
 • הצטרפות למועדון היא לתקופה של 12 חודשים בלבד, בכפוף לאמור להלן [להלן: "תקופת החברות במועדון"]. בסיום תקופת החברות במועדון יוכל הצרכן לחדש את חברותו במועדון, לתקופות נוספות, בנות 12 חודשים בכל פעם, בכפוף לאמור להלן.
 • חבר במועדון יהיה רק מי שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר): (א) הוא יחיד (אדם פרטי);(ב) הוא שילם בגין החברות במועדון סכום חד שנתיבסך של 30 ₪ (כולל מע"מ), בעבור דמי הרישום בגין החברות במועדון (להלן: "דמי הרישום") ; (ג) הוא מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון בסניף באופן דיגיטלי או ידני; (ד) הוא עומד (ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון) במכלול תנאי החברות במועדון בהתאם להוראות תקנון זה; ו-(ה) הוא קיבל אישור על חברותו במועדון בכל מקרה, לא יורשו להיות חברים במועדון - תאגידים; ו/או בתי עסק; ו/או לקוחות עסקיים ו/או ארגונים ו/או התאגדויות כלשהן. השימוש במועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש ע"י אחר.
 • תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות והרישום ולמשך 12 חודשים בלבד. חידוש החברות לתקופות נוספות בנות 12 ח' לכל תקופה, מותנה בקיום האמור בסעיף 3.3. ובכפוף לאמור בתקנון זה.
 • רצה חבר מועדון להאריך את תקופת חברותו במועדון, רשאי הוא להגיע לאחד מבין חנויות החברה לשלם את דמי הרישום ולבצע את האמור בסעיף 3.3.
 • חברות של חבר מועדון פגה החברה תודיע לחבר המועדון על כך בנקודת המכירה במעמד הקנייה. עם תום תקופת החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת ובכפוף לתשלום דמי חידוש, כפי שייקבעו בתקנון המעודכן לאותו מועד (להלן: "דמי חידוש"), ועמידה בכל תנאי תקנון זה. מובהר, כי בעת חידוש תקופת החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו, כפי שיהיה בתוקף במועד החידוש, וכי ההטבות עשויות להשתנות ביחס לאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית של החבר למועדון.
 • על-אף האמור לעיל, חברת טו גו שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של פרט כלשהו כחבר במועדון ו/או שלא לאשר הארכה/חידוש חברות במועדון, מכל סיבה שהיא, ולפי ראות עיניה בלבד (בכפוף לכל דין רלוונטי) (וכל-זאת, גם במקרה של פרט העומד לכאורה בכל תנאי החברות הקבועים בתקנון זה).
 • חברת טו גו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי הרישום ו/או דמי החידוש ו/או לבטלם - והכל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק מובהר, כי במידה שחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן דמי הרישום/דמי החידוש הופחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי בגין כך.
 • חברת טו גו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה שתפורסם בדרך סבירה, שתיקבע על-ידה.
 • חבר המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון יפנה לצורך כך לשירות הלקוחות ימלא טופס ביטול חברות במועדון . החבר ייגרע מרשימת חברי המועדון באופן מיידי, ולא יאוחר מ- 3 ימי עסקים, הסרתו מרשימת התפוצה תבוצע באופן מיידי.
 • ביטל החבר מיוזמתו את חברותו במועדון הלקוחות לפני שחלפו 14 ימים [הימים נספרים החל מהיום למחרת וכוללים ימי מנוחה, פגרה או שבתון (בתנאי שהם לא הימים האחרונים בתקופה] שהצטרף לראשונה למועדון, או, לפי העניין, מיום שחידש את חברותו במועדון, יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי הרישום/דמי החידוש (לפי העניין), בניכוי 100 ש"י או 5% לפי הנמוך, ובהתאם לתקנות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 אך זאת בהתקיים התנאים הבאים (במצטבר): (א) ; הוא לא עשה בחברות כל שימוש (ובמקרה של חידוש חברות - החל ממועד החידוש); ו-(ג) הוא לא מימש הטבות כלשהן הנובעות מחברותו במועדון (ובמקרה של חידוש חברות - החל ממועד החידוש), שאז אינו זכאי להשבת דמי רישום. מובהר, כי ביטול החברות לאחר חלוף 14 ימים [ראו לעניין ימים לעיל] מיום ההצטרפות למועדון או לאחר חלוף שבועיים מיום חידוש החברות בו, אינה מזכה בהשבת דמי הרישום ודמי החידוש (לפי העניין).

 

4.      פרטים אישיים של החבר; עדכונם; השימוש בהם על ידי חברת טוגו

 • החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון, הכולל את הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר: (א) מספר תעודת זהות ( (ב) שם מלא; (ג) מספר טלפון נייד; (ד) מין; (ה) פרטי דואר אלקטרוני (ככל שקיים) ; (ו) כתובת מגורים מלאה; (ז) תאריך לידה; (ח) מידת נעליים; (ט) חג מועדף לקבלת הטבות (י); (יא) מחלקה מועדפת למבצעים; (יב) הסכמה לקבלת דיוור על ידי טו גו (יג) חתימה; (יד) תאריך (להלן: "טופס הרישום").

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי מילוי הפרטים הבאים ביחס לחבר הינם תנאי חובה להצטרפות למועדון: שם מלא, מספר תעודת זהות), מספר טלפון נייד, תאריך לידה, חתימה ותאריך.

 • האחריות על מילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, באופן קריא וברור, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר, אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, חברת טו גו ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר לא מסר כנדרש את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם באופן חלקי בלבד ו/או מסרם באופן בלתי ברור או בלתי קריא ו/או לא עדכן במועד את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל חברת טו גו.
 • במילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, מביע החבר את הסכמתו לרישום פרטיו בכתב או באופן דיגיטלי, על-פי החלטת חברת טו גו וכן להיכללותו במאגר מועדון הלקוחות שבעליו היא חברת "TO GO – טו גו הנעלה והלבשה בע"מ", ח.פ. 513301952, מרחוב בר כוכבא 21, בני ברק (להלן: "מאגר המידע"), לצורך קבלת דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים באמצעי המדיה השונים.
 • בכפוף לאמור בתקנון זה, חברת טו גו תשתמש במידע שהתקבל ויתקבל מהחבר ישירות, וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של חברת טו גו, ובכלל זה - למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת אחר (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS וכד'), למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.
 • חברת טו גו תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע משלוח הדיוור הישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור חברת טו גו, את הדיוור הישיר לחברי המועדון.
 • בחתימתו על טופס הרישום נותן החבר את אישורו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסומים עשויים לכלול גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים, שאינם בהכרח חברת טו גו, והוא נותן את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסומים, כאמור.
 • בחתימתו על טופס הרישום, מסכים החבר לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים בתקנון זה, ומאשר, כי השימושים הנ"ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי כלשהם. כמו-כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של חברת טו גו והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר מועדון יהיה רשאי לפנות בכתב למשרדי חברת טו גו ולבקש לקבל לידיו את פירוט המידע המוחזק לגביו במאגר המידע, וכן לדרוש מחברת טו גו, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע ו/או לא יימסר לגורם כלשהו, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.

בנוסף, רשאי החבר לדרוש מחברת טו גו להסיר את עצמו מרשימות הדיוור הישיר בערוץ הרלוונטי של המועדון. ואולם, במקרים כאמור, שומרת חברת טו גו על זכותה לבטל את חברותו של החבר במועדון הלקוחות.

5.      השימוש בחבר מועדון

 • החברות במועדון הינה אישית בלבד. החברות במועדון (על הזכויות/החובות הגלומות בו), אינה ניתנת להעברה או לשימוש על-ידי אחר או באמצעות אחר, מלבד שימושו האישי של החבר עצמו. לכל חבר האפשרות לחברות מועדון אחד בלבד.
 • השימוש בחברות המועדון מותנית במסירת פרטי הזיהוי עמם נרשם החבר, והצגת תעודת הזהות של החבר, במעמד הקניה. חברת טו גו רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר זיהוי חבר מועדון באמצעות הצגת תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה של החבר במעמד הקניה.
 • חברת טו גו תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את חברותו של חבר במועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במידה ועשה החבר שימוש שלא כדין בחברותו במועדון ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעותו ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב ו/או אם חברת טו גו סבורה כי חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק לחברת טו גו (ו/או למי מטעמה או הקשור אליה).

6.      הטבות לחברי מועדון

 • חברת טו גו תהא רשאית לספק הטבות ו/או לערוך מבצעים ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק בחברת טו גו, או, לפי העניין, באיזו מתוך החנויות.
 • חברת טו גו שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים במסגרת מועדון הלקוחות, או לבטלן (במלואן או בחלקן) על-פי שיקול דעתה, וללא צורך בהודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה כלפי חברת טו גו ו/או מי מטעמה.
 • חברת טו גו שומרת לעצמה את הזכות לבחור/לשנות מעת לעת את מתכונת ביצוע הדיוור הישיר בקשר למבצעים והטבות, ובין היתר לבצעו בדרך של הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, 'סליפ'/תלוש קופה, וכל דרך התקשרות מקובלת קיימת אחרת.

 

 • "הטבת הצטרפות" - במעמד החתימה על טופס הרישום למועדון הלקוחות תעניק חברת טו גו למצטרף הטבת הצטרפות למועדון, 30 ₪ לרכישה של מוצרי טוגו בחנות (להלן: "הטבת הצטרפות"):

 

תוקף הטבת ההצטרפות תהא מתחילת החודש העוקב שלאחר ההצטרפות ועד לסוף אותו חודש, לפי העניין, ותפוג ככל שלא תמומש עד לאותו מועד. [למען הסר ספק מובהר כי ככל וחבר נרשם ביום 12.01.2023, הטבת ההצטרפות, תחל מיום 01.02.2023 ועד לסוף אותו חודש].  

 

במהלך קיום מבצעים מסוימים בחברת טו גו (ככל וכפי שיוגדרו ויבוצעו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת טו גו) תהיה חברת טו גו רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות ההצטרפות.

 

חבר אשר לא מימש את ההטבה לעיל בתוך תקופת המימוש שלה, מכל סיבה שהיא, יאבד את זכאותו לאותה הטבה ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מחברת טו גו ו/או ממי מטעמה.

6.5 "הטבת יום הולדת"- חבר מועדון יהיה זכאי בחודש יום ההולדת שלו [חודש קלנדרי של יום ההולדת, מתחילתו ועד סופו – נניח 01.01.23-01-30.01.2023] לסך של 30% הנחה ברכישה של עד 4 פריטים עם כפל מבצעים. מובהר כי הטבה זו היא לפעם אחת בשנת חברות. ההטבה ניתנת למימוש החל מיום עסקים אחד לאחר ההצטרפות למועדון.

7.      זיכויים והחלפות

 • ביטול עסקאות, זיכויים והחלפות יעשו על-פי נהלי ההחזרות וההחלפות של חברת טו גו, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת טו גו ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010.
  • זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה, אשר ניתנה כהטבה לחברים במועדון, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל.

8.     מידע ופרטים

 • לקבלת מידע ולבירור פרטים, לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות לקוחות טו גו בטלפון 03-6362300 בפקס: 03-6884400 או בכתובת: info@togoshoes.co.il

9.     שונות

 • ידוע לחבר כי הנהלת טו גו שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי הנהלת טו גו מעת לעת.
 • עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, במשרדי טו גו.
 • חברת טו גו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי חברת טו גו ויפורסם באתר החברה ובחנויות ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא חברת טו גו לנכון.
 • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת טו גו תהיה רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, את סמליו וכד'.
 • במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש בחברות המועדון במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם, ככל שיש ברשות החבר,. ויובהר, חברי המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה (בנוסף לחברות שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים/טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.
 • תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

 

 

 

TO GO" – טו גו הנעלה והלבשה בע"מ".

 

אתר שומר שבת : פרטים באודות